Služby


Mým hlavním cílem je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka, a proto nabízím komplexní poradenské služby a zajištění likvidace odpadů.
Svoje služby nabízím klientům z průmyslové i komerční sféry kvalifikovanou podporou v oblasti ochrany ŽP, BOZP a PO. Mohu zajistit poradenskou a konzultační činnost v celé působnosti zákonů o odpadech, obalech, ovzduší, vodách, chemických látkách apod.
Při samostatných konzultacích jsou zákazníci seznamováni nejen s novou legislativou, ale je provedena kontrola dodržování stávající legislativy v provozu.
Poradenskou a konzultační činnost zajišťuji po celém území ČR.

Odpadové hospodářství

Zajišťování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, souvisejících prováděcích předpisů a o změně některých dalších zákonů v platném znění, např. zařazení odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů; označení shromažďovacích prostředků; dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů; pomoc při vedení průběžné evidence odpadů; vypracování ročního hlášení o odpadech; zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.

Chemické látky a směsi

Zajišťování povinností vyplývajících ze zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a dalších legislativních předpisů (vyhlášek, nařízení vlády, opatření k zákonům a metodických pokynů) v platném znění, např.  spolupráce při evidenci, ohlášení, kvalifikaci, registraci, oznámení a balení látek a směsí; vypracování "Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí" pro jednotlivá pracoviště; zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.

Ochrana ovzduší

Zajišťování povinností vyplývajících ze zákona č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší, a dalších legislativních předpisech (vyhlášek, nařízení vlády, opatření k zákonům a metodických pokynů) v platném znění, např. upozornění na měření emisí v četnosti, hlídání termínů dle kategorie zdroje znečištění ovzduší; kontrola vedení přehledů a provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší; vypracování ročního hlášení o provozování zdroje znečištění ovzduší; zpracování podkladů pro vyměření poplatků za znečištění ovzduší; zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.

Ochrana vod

Zajišťování některých povinností v oblasti vodního hospodářství dle zákona o vodách 254/2001 Sb., souvisejících prováděcích předpisů a o změně některých dalších zákonů v platném znění, např. zajištění odběru a rozboru vzorku dle vodoprávního rozhodnutí ( lapoly, myčky aj.); vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů pro vyměření poplatků; zpracování havarijního plánu , popřípadě jeho akualizace; zastoupení při jednání s orgány státní správy aj.

Obaly

Zajišťování povinností vyplývajících ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, souvisejících prováděcích předpisů a o změně některých dalších zákonů v platném znění, např. analýza zjištění obalů, jaké se používají a jejich množství a hmotnost; podávání čtvrtletního Výkazu o produkci obalů společnosti EKOKOM v případě uzavření smlouvy s touto společností; zpracování ročního hlášení o obalech pro společnosti zapsané v seznamu osob misterstva životního prostředí aj.

Obecná ekologie, ISO 14001

Zajišťování povinností v oblasti obecné ekologie dle platné legislativy a pomoc při kontrole dodržování např. prevence závažných havárií; zpracování ekologické újmy; pomoc při zavedení ISO 14001; dohledový audit ISO 14001; zpracování EIA; zpracování žádosti o integrované povolení (IPPC) aj.

Požární ochrana

Zajištění služeb odborně způsobilé osoby v požární ochraně dle § 11 z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí;  vypracování organizačního systému k plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně - Organizace zajištění PO; zajištění povinného školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění PO včetně vypracování časového a tématického plánu školení; zajištění školení zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky, preventisty PO; zpracování požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu; provádění pravidelných kontrol pracovišť z hlediska dodržování předpisů o požární ochraně - Preventivní požární prohlídka; vedení požární knihy a provádění pravidelných zápisů aj.

BOZP

Zajištění činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik dle § 9 z. č. 309/2006 Sb.; vyhledání a hodnocení rizik vyplývajících z pracovní činnosti a navržení opatření k jejich odstranění nebo snížení; vypracování povinné dokumentace BOZP (kategorizace prací, směrnice pro poskytování OOPP, místní provozní řády atd.); provádění prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních, včetně zhotovení zápisu a navržení nápravných opatření; zajištění povinného školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP včetně vypracování časového a tématického plánu školení; evidence a hlášení pracovních úrazů včetně jejich šetření a stanovení nápravných opatření; vypracování časového plánu kontrol a revizí technických zařízení a povinného školení; zpracování směrnice Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení; zpracování provozních řádů (provozní řád kotelny, provozní řád skladu chemických látek atd.); zpracování provozního předpisu pro bezpečnost skladování - Řád skladu; zpracování bezpečnostního předpisu pro provozování dopravy - Dopravně provozní řád aj.