Aktuality


Přehled nových a změněných právních předpisů

 

10.07.2018

113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 56/2018 Sb.
Rozeslána dne: 15. června 2018
Autoři předpisu: Parlament
Datum účinnosti od: 1. ledna 2019

22.01.2018


MŽP vydalo v lednu 2018 nový metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi. Metodiku najdete ve složce ke stažení.

05.01.2018

448/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, datum účinnosti od: 1. ledna 2018

472/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

27.12.2017

452/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Vydáno na základě: 201/2012 Sb.
Předpis mění: 415/2012 Sb.

05.12.2017

Evidence obalů Vyhláška č. 400/2017, kterou se mění vyhláška č.641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. Datum účinnost od: 1.ledna 2018

20.11.2017

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
Účinnost je již od 28. listopadu 2017!

Pracovnělékařské služby a prohlídky
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách, který upravuje současný způsob provádění pracovnělékařských služeb a pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců
Datum účinnosti od: 1.listopadu 2017

EIA - posuzování vlivů na životní prostředí
326/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Předpis mění: 100/2001 Sb.